Prejsť na maloobchod
Po-Pia: 6:15-14:45 +421 (0)44/ 4351645
SK  EN  RU

Všeobecné obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „ podmienky“) sú súčasťou každej objednávky. Vykonaním objednávky k nim kupujúci pristupuje, zaväzuje sa nimi riadiť a robí ju neoddeliteľnou súčasťou každého obchodného prípadu. Výhrady zo strany kupujúceho k týmto podmienkam sú neúčinné a dá sa od nich odchýliť len písomnou dohodou zmluvných strán.

Objednávať možno faxom, e-mailom, poštou alebo telefonicky. Za prípadné vzniknuté chyby pritom zodpovednosť nepreberá predávajúci. Súčasťou objednávky je aj požiadavka na formátovanie alebo obrábanie materiálu. Každú prijatú objednávku potvrdí predávajúci písomne vo forme: „Potvrdenie objednávky“ obsahujúcu aj dodacie a platobné podmienky. Nesúhlas s obsahom „ Potvrdenie objednávky“ vyjadrí kupujúci písomnou formou bez zbytočného predlžovania. Ak kupujúci nevznesie námietky k písomnosti „Potvrdenie objednávky“ je toto predávajúcim považované za kupujúcim odsúhlasené.

II. Dodávka materiálu

Predávajúci sa zaväzuje, že bude kupujúcim dodávať tovar:

  • bez závad, v súlade so špecifikáciou alebo vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru

  • vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR

Dodávka materiálu

Zo skladu predávajúceho je tovar dodaný v okamihu prevzatia kupujúcim alebo zmluvným dopravcom. Pri rozvoze vlastnou dopravou predávajúceho je tovar dodaný prevzatím kupujúceho v mieste plnenia.

Doprava materiálu

Doprava materiálu je realizovaná na účet predávajúceho v rámci jeho pravidelných rozvozov vlastnou dopravou alebo na základe osobitného dojednania. Predávajúci garantuje dodávku materiálu, ktorý je na sklade do 5 pracovných dní od zaslania „ Potvrdenie objednávky“ kupujúcemu za jdnorázový manipulačný rozvozový poplatok.

Prebratie dodávky

Kupujúci je povinný vykonať po obdržaní materiálu riadnu príjemku a skontrolovať druh, množstvo, rozmery a akosť.

 

Reklamácia a závady

Reklamácia viditeľných závad t.j. výmena tovaru, odchýlky od množstva, rozmery mimo povolenej tolerancie, alebo poškodenie tovaru, ktoré nebolo nožné zistiť pre preberaní, je potrebné vykonať do 3 dní odo dňa prevzatia tovaru písomnou formou.

Reklamáciu skrytých závad je potrebné uplatniť do 15-tich dní odo dňa ich zistenia písomnou formou a s doložením vzoriek. Náklady na rozbory v rozhodujúcich laboratóriách nesie subjekt, v ktorého neprospech bolo rozhodnuté.

Drobné odchýlky vo farbe, formáte a kvalite neoprávňujú k reklamácii.

Ak nebola reklamácia prevedená riadne a včas, zanikajú práva kupujúceho zo závad. Kupujúci sa ich nemôže domáhať ani na súde.

Zo závad tovaru vznikajú kupujúcemu len tieto nároky:

  • odstránenie závad opravou, ak sa závady dajú opraviť

  • odstránenie právnych závad, ak je to možné

  • odstránenie závad dodaním náhradného alebo chýbajúceho tovaru, ak je to možné

  • poskytnutie primeranej zľavy z kúpnej ceny

III. Podmienky dodania neštandardných formátov materiálov vo forme dosiek

Materiál vo forme dosiek a profilov je kupujúcemu dodaný v štandardných výrobných rozmeroch alebo naformátovaný podľa jeho požiadaviek špecifikovaných v objednávke. Modul plochy dosky pre určenie predajnej ceny je závislý na type materiálu:

 

Dutinkové polykarbonátové dosky

Plocha dosky v m2

Modul

Pre šírkový formát

2100 mm

1050 alebo 2100 mm

 

1200 mm

1200 mm

Pre dĺžkový formát

6000,7000 mm

500 mm

Min.dĺžkový zbytok z celého formátu

6000 alebo 7000 mm je 1500 mm

 

 

Kompaktné polykarbonátové dosky

Plocha dosky v m2

Modul

Pre šírkový formát

2050 mm

1050 alebo 2050 mm

Pre dĺžkový formát

3050 mm

1050 mm

 

Kompaktné akrylátové dosky

Plocha dosky v m2

Modul

Pre šírkový formát

2050 mm

1050 alebo 2050 mm

Pre dĺžkový formát

3050 mm

1050 mm

 

Technické dosky PE,PP, PVC

Modul

Pre hrúbky materiálu od 1 do 10 mm

1000 x 1000 mm

Pre hrúbky materiálu nad 10 mm

500x1000 mm

Výnimku tvoria zákazky, ktoré boli vyrobené na základe potvrdenej objednávky kupujúceho.

IV. Ceny

Ceny tovaru sa riadia platnými aktuálnymi cenníkmi predávajúceho. Ceny sú uvádzané v € bez DPH a nie sú v nich zakalkulované vedľajšie náklady predávajúceho (doprava, balné, apod ). Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien bez upozornenia.

V. Platobné podmienky

Predávajúci je oprávnený požadovať za dodávky tovaru platbu v hotovosti, poštovnou poukážkou, bankovým šekom, bezhotovostným prevodom a ďalšími spôsobmi, ktoré umožňujú slovenské právne predpisy, pri dodaní tovaru, alebo pred jeho dodaním.

Predávajúci môže pristúpiť k platbe na faktúru so splatnosťou podľa vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim uvedeným na vystavenom a kupujúcim odoslanom tlačive „Potvrdenie objednávky“. Lehota splatnosti beží vždy odo dňa dodania materiálu, uvedenom na dodacom liste. Pokiaľ úhrada faktúry nebude v tejto lehote prevedená, kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. Kupujúci udeľuje v prípade omeškania s úhradou záväzku predávajúcemu nezrušiteľný súhlas k odpredaju pohľadávky vrátane príslušenstva tretej osobe.

Pokiaľ kupujúci odmietne odobrať už naformátovaný materiál, je povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške celej hodnoty zákazky (vrátane ceny za formátovanie alebo iné spracovanie)

Jednotlivé predaje budú prevádzané v rámci obchodného limitu (Sk), určeného kupujúcemu predávajúcim. Tento limit môže predávajúci meniť podľa vývoja obratu a platobnej schopnosti kupujúceho. V prípade, že kupujúci nezaplatí predchádzajúci predaj do dátumu splatnosti faktúry, je predávajúci oprávnený ďalší predaj pozastaviť do doby, kým nebude vyrovnaný dlh za predchádzajúce predaje.

VI. Prechod vlastníctva

Vlastníctvo dodaného tovaru prechádza na kupujúceho dňom úplného zaplatenia kúpnej ceny a vyrovnaním všetkých ostatných i v budúcnosti vzniknutých nárokov predávajúceho, vrátane sáld na účet z obchodných vzťahov medzi stranami. Kupujúci je oprávnený s tovarom disponovať v rámci svojej obchodnej činnosti. Kupujúci sa zaväzuje do doby úplného zaplatenia dodávky a vyrovnania hore uvedených záväzkov informovať predávajúceho na jeho žiadosť o svojich pohľadávkach za ďalší predaný tovar, a to až do výšky nezaplatenej pohľadávky predávajúceho z tohto dodaného tovaru a nevyrovnaných hore uvedených záväzkov.

VII. Zodpovednosť za škodu

Zodpovednosť za škody na tovare prechádzajú na kupujúceho v okamihu prevzatia tovaru kupujúcim alebo zmluvným dopravcom.

VIII. Náhrada škody

Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za priame či nepriame škody alebo ušlý zisk vzniknutý nesprávnym použitím tovaru, alebo použitím poškodeného tovaru. Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za škody vzniknuté na základe uzavretých kúpnych zmlúv s inými osobami.

IX. Prechodné a záverečné ustanovenia

Kupujúci sa zaväzuje v objednávke uviesť predávajúcemu IČO, bankové spojenie – platné číslo účtu, poprípade poskytnúť kópiu výpisu z obchodného registru alebo živnostenského listu. Kupujúci sa zaväzuje predávajúcemu udať súdne opatrenie alebo akékoľvek zásahy tretej osoby, ktoré sa vzťahujú na ním dosiaľ nezaplatený tovar. Kupujúci sa zaväzuje oznámiť predávajúcemu jeho vstup do likvidácie, vyhláseného konkurzu na podnik alebo pokiaľ by jeho živnostenské oprávnenie alebo podnik, družstvo či spoločnosť zanikli. Kupujúci sa zároveň zaväzuje oznámiť predávajúcemu akékoľvek zmeny, týkajúce sa jeho platného účtu a bankového spojenia a vzniku platobnej neschopnosti. V prípade vzniku platobnej neschopnosti sa stávajú pohľadávky predávajúceho voči kupujúcemu ihneď splatnými. Predávajúci môže v takomto prípade žiadať okamžité vrátenie dosiaľ nezaplateného tovaru. Takéto vrátenie tovaru nie je odstúpením od zmluvy. Zásahy vyššej moci, ako napr. zásahy štátu, prepravné, dopravné a energetické poruchy, odstávky či ďalšie objektívne prekážky na strane predávajúceho, sú dôvodom k odkladu plnení zmluvných povinností na strane predávajúceho po dobu a v rozsahu účinnosti zmienených udalostí. To isté platí aj keď uvedené udalosti nastali u subdodávateľov.

V Liskovej 1.04.2006

Bezplatná preprava zakúpených materiálov v rámci SR
Bezplatný technicko-poradenský servis
Formátovanie na presný rozmer
Ako správne vybrať produkt?
Aký rozmer je potrebný?
Kedy je lepšia kúpa ako oprava?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? » Napíšte nám.